Stanje projekta

Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždinske Toplice" obuhvaća područje grada Varaždinske Toplice, te naselja Tuhovec, Lukačevec Toplički, Svibovec i Jalševec Svibovečki.

Izgradnjom i rekonstrukcijom sustava odvodnje, te izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 6.500 ES i II. stupnjem pročišćavanja, postignuto je usklađivanje Aglomeracije Varaždinske Toplice s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava. Također, Projekt ima pozitivan utjecaj na razvoj turizma jer je područje Varaždinskih Toplica u velikoj mjeri ovisno o turizmu koji se na tom području razvijao u području medicinskog turizma Specijalne bolnice Varaždinskih Toplica.

Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje u ukupnoj dužini 12.402 metara, izgradnje 5 precrpnih stanica i jednog retencijskog bazena, izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 6.500 ES i II. stupnja pročišćavanja otpadnih voda, te nabave opreme za održavanje sustava odvodnje.

Ukupni prihvatljivi troškovi u iznosu od 56.446.167,76 HRK financiraju se:

  • sredstvima iz programa Kohezije u iznosu od 40.216.201,15 HRK,
  • nacionalnim sredstvima u iznosu od 16.229.966,61 HRK (Državni proračun, Hrvatske vode, proračun JLS) koje se podjele na sljedeće udjele:
    • udjel od 40 % iz državnog proračuna RH (6.491.986,65 HRK);
    • udjel od 40% Hrvatske vode (6.491.986,65 HRK);
    • udjel od 20% Grad Varaždinske Toplice (3.245.993,32 HRK).

Projekt je proveden kroz šest ugovora o radovima i uslugama:

1. Rekonstrukcija, proširenje i nadogradnja sustava odvodnje otpadne vode na području Varaždinskih Toplica, Tuhovca, Lukačevca Topličkog, Svibovca i Jalševca Svibovečkog.

Izgrađeno je 12.303 m cjevovoda za odvodnju otpadnih voda, što uključuje rekonstrukciju postojećeg sustava odvodnje odnosno od izdvajanja nekolicine izvora termalne vode i dvaju potoka bujičara iz sustava mješovite odvodnje čime će se smanjiti hidrauličko opterećenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i infiltracija stranih voda, a time i taloženje unutar kolektora kao i troškovi održavanja.

U sklopu sustava izgrađeno je 5 precrpnih stanica i jedan retencijski bazen.

Ugovor za izvođenje radova sklopljen je 20.02.2019.g. sa zajednicom ponuditelja Vodogradnja d.d., Tegra d.o.o. i Koming d.o.o.

Radovi su završeni, te su 19.04.2022.g. izdane uporabne dozvole za sva tri podsutava u sklopu projekta.

2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Varaždinske Toplice za 6.500 ES i drugi stupanj pročišćavanja otpadnih voda.

Predmet ugovora je projektiranje, provedba svih potrebnih istražnih i terenskih radova, ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti, građenje, dobavu i ugradnju strojarske i elektroopreme, pokusni rad i puštanje u pogon.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda izgrađen je za obradu otpadnih voda naselja Varaždinske Toplice, Tuhovec, Lukačevec Toplički, Svibovec i Jalševec Svibovečki na lokaciji na istočnom rubu grada Varaždinskih Toplica neposredno uz lijevu obalu rijeke Bednje.

Građevina funkcionira na način da su svi tehnološki procesi u sklopu pročišćavanja automatizirani. Postupak pročišćavanja otpadnih voda je mehaničko biološki.

Izrađen je idejni, glavni i izvedbeni projekt, ishođene su lokacijska, građevinska, te je 18.01.2023. izdana uporabna dozvola.

3. Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje.

Ugovori za nabavu vozila i opreme potpisani 20.09.2019.g. s tvrtkom Gradatin d.o.o. i Meteor trgovinom d.o.o. u ukupnoj vrijednosti 2.003.200,00 kn bez PDV-a.

Prema ugovorima za nabavu opreme za održavanje sustava isporučeno je specijalno vozilo za čišćenje cjevovoda i za prikupljanje i odvoz sadržaja septičkih jama, kao i vozilo za prijevoz opreme i ljudi o čemu su sastavljeni zapisnici o primopredaji, te je nabavljena oprema za održavanje sustava odvodnje.

Ugovor je realiziran u 100% iznosu.

4. Nadzor nad provedbom projekta.

Ugovor o uslugama nadzora nad projektom sklopljen je sa zajednicom ponuditelja INSTITUT IGH d.d., ECOENERGY d.o.o. i INVESTINŽENJERING d.o.o. 15.02.2019.g. u vrijednosti 888.750,00 kn.

Izvršitelj je obavljao uslugu nadzora nad provedbom projekta na svim aktivnostima, usluga je izvršena.

5. Tehnička i administrativna podrška upravljanja projektom.

Ugovor uključuje vanjsko i unutarnje upravljanje. Ugovor za vanjsko upravljanje sklopljen je 15.02.2019.g. s tvrtkom EKONERG d.o.o. u vrijednosti ugovora 219.500,00 kn.

Izvršitelj je izvršio uslugu nadzora nad provedbom projekta na svim aktivnostima.

6. Informiranje, jačanje vidljivosti i osnaživanja kapaciteta u provedbi projekta

Ugovor je zaključen 29.03.2019.g. s tvrtkom Ekonerg d.o.o. u vrijednosti 289.540,00 kn.

Usluga je izvršena.